Obec Vysoké Pole

Informace pro voliče ke komunálním volbám

Volby do zastupitelstva města se konají v pátek 5. a v sobotu 6. října. Voliči zde najdou podrobnosti o místě konání voleb, průkázání totožnosti voliče i o třech možných způsobech hlasování.

Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Vysoké Pole

 Starosta obce Vysoké Pole v souladu s § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje:

dobu konání voleb:

v pátek 5. října 2018 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin

v sobotu 6. října 2018 v době do 8.00 hodin do 14.00 hodin

a místo konání voleb:

volební okrsek č. 1

volební místnost – Obecní úřad Vysoké Pole, Vysoké Pole 118

Hlasování

Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky.

Hlasování na zastupitelských úřadech České republiky a hlasování na voličský průkaz ve volbách do zastupitelstev obcí není možné.

 

Prokázání totožnosti a státního občanství

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství. Totožnost a státní občanství prokážou občané České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky (možný též občanský průkaz s odstřiženým rohem a současně potvrzením o změně některého údaje, který se uvádí na občanském průkazu) a občané z jiného členského státu Evropské unie průkazem o povolení k pobytu.

Právo volit mají občané z jiných členských států Evropské unie, pokud jsou přihlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu v příslušné obci v ČR a pokud jsou u místně příslušného obecního úřadu zapsáni v dodatku stálého seznamu voličů na vlastní žádost.

Je nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady; neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občan je oprávněn hlasovat na území České republiky, nebude mu hlasování umožněno.

 

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek, např. ze zdravotních důvodů, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební schránky

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacím lístkem. Při hlasování postupují členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.

 

Způsoby hlasování ve volbách do Zastupitelstva obce Vysoké Pole

Pro volené zastupitelstvo je jeden hlasovací lístek, na kterém jsou 3 kandidující strany.

Každý volič má tolik hlasů, kolik se volí členů zastupitelstva města – což v naší obci je 13 zastupitelů.

 

Tři různé způsoby hlasování:

  1. Volič může volit jednu volební stranu tím, že označí křížkem v rámečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany tuto volební stranu. Tím je dán hlas všem kandidátům této volební strany v pořadí podle hlasovacího lístku. K jednotlivě označeným kandidátům zakřížkované strany se nepřihlíží. (Pokud by byla označena tímto způsobem více než jedna volební strana, byl by takový hlas neplatný).
  2. Volič může volit jednotlivé kandidáty tím, že označí v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to z kterékoli volební strany, nejvýše však 13 kandidátů. (Pokud by bylo označeno tímto způsobem více kandidátů, než 13 kandidátů, byl by takový hlas neplatný).
  3. Volič může oba způsoby kombinovat, a to tak, že označí křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta, další kandidáty, pro které hlasuje, a to v ostatních volebních stranách. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z  označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce, což je rozdíl mezi 13 a počtem jednotlivě označených kandidátům ostatních volebních stran.

Hlas voliče je neplatný:

 • jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stran, ani žádného kandidáta
 • označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu
 • označil na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více než 13 kandidátů
 • jestliže lístek nebyl vložen do obálky
 • jestliže je hlasovací lístek přetržený
 • je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva