Obec Vysoké Pole

Povinné informace

1. Oficiální název:

Obec Vysoké Pole


2. Důvod a způsob založení

Obec Vysoké Pole vznikla na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., má postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících.
Samostatná působnost obce (zákon č. 128/2000 Sb., Hlava II, Díl I. § 35)

1. Do samostatné působnosti obce patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejích občanů, (pokud nejsou svěřeny zákonem krajům 11) nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti, a dále záležitosti, které do působnosti obce svěří zákon.

2. Do samostatné působnosti obce patří zejména záležitosti uvedené v § 84,85 a 102, s výjimkou vydávání nařízení obce. Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a o místní zvyklosti. Vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především o výchovu, vzdělávání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku.

Přenesená působnost (zákon č. 128/2000., hlava III, § 61)
1) Obec vykonává na svém území státní správu ve věcech, které stanoví zákon.
2) Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí
a) při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, o právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona.
b) v ostatních případech též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních orgánů.

3. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
a) při vydávání obecně závazných vyhlášek – zákonem
b) v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.


3. Organizační struktura

Organizační struktura – § 5, odst. 1 písm. b) z. č. 106/1999 Sb.

Zastupitelstvo obce § z. č. 128/2000 Sb., § 67 – § 98, ve znění pozdějších předpisů
· je voleno v komunálních volbách na období 4 let
· má 13 členů
· zřizuje finanční a kontrolní výbory

Starosta § z. č. 128/2000 Sb., § 103 – § 108, ve znění pozdějších předpisů
· zastupuje obec navenek
· je volen z řad zastupitelů

Obecní úřad § z. č. 128/2000 Sb., § 109 – § 112, ve znění pozdějších předpisů
· tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu
· v čele úřadu stojí starosta

Zastupitelstvo obce Vysoké Pole:

 • Zicha Josef – starosta
 • Kůdela František – místostarosta
 • Machů Radek – místostarosta
 • Sucháčková Irena
 • Zámečník Ondřej
 • Hybl Stanislav
 • Machů Pavel
 • Machů Vojtěch
 • Zvonek Martin
 • Hlavica Petr
 • Stružka Radomír
 • Poláchová Radka
 • Kořenek Pavel

Zastupitelstvo obce zvolilo za předsedy výborů:

Příjmení, Jméno, Titul     Funkce
 Zicha Josef Předseda výboru pro rozvoj cestovního ruchu, zachování tradic a výchovu
 Zámečník Ondřej Předseda výboru pro výstavbu
 Poláchová Radka Předseda kontrolního výboru
 Machů Vojtěch Předseda finančního výboru
 Poláchová Radka Předsedkyně sociálního a kulturního výboru
 Machů Pavel Předseda pozemkového výboru
 Sucháčková Irena Předseda školského výboru
 Doruška Luděk Předseda výboru pro koordinaci složek
 Kůdela František  Předseda výboru pro správu kaplí

Obecní rada:

je zastoupena starostou Josefem Zichou dle zákona 128/2000 Sb.


4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Vysoké Pole

Vysoké Pole č.p.118
763 25 Újezd

Telefon: 606 766 009
Mobil: 606 766 008
e-mail: obecvp@volny.cz

ucetni@vysokepole.cz


5. Případné platby můžete poukázat na:

1406137319/0800


6. IČO

00284700


7. DIČ

Obec Vysoké Pole je plátce DPH


8. Žádosti o informace:

Obec zveřejňuje informace na úřední desce.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují vedoucí zaměstnanci i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti dané organizačním řádem obecního úřadu.

Písemně podané žádosti, e-mailovou adresou obecvp@volny.cz v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podací knize.


9. Příjem žádostí a dalších podání

Obec zveřejňuje informace na úřední desce.

Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizuje starosta obce i ostatní zaměstnanci v rámci své působnosti.

Písemně podané žádosti,  e-mailovou adresou obecvp@volny.cz v souladu s § 14 zákona jsou evidovány dle svého charakteru v podací knize.

Žádost je podána dnem, kdy ji obecní úřad obdržel. Z podání musí být zřejmý předmět žádosti a kdo ji činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a žádost se odloží.


10. Opravné prostředky

Opravné prostředky se podávají prostřednictvím obecního úřadu, který napadené rozhodnutí ve správním řízení vydal, a to ve lhůtě uvedené v poučení tohoto rozhodnutí a za podmínek stanovených v zákoně, na jehož základě bylo příslušné rozhodnutí vydáno proti opatření obce, které nemá charakter rozhodnutí ve správním řízení, nelze podávat opravné prostředky, ale je možné učinit podání, které dle obsahu projedná starosta obce.


11. Formuláře

Formuláře pro řešení místních životních situací obdržíte v kanceláři obecního úřadu Vysoké Pole v úředních hodinách.

Formuláře pro řešení obecných životních situací hledejte na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.cz [nové okno]
Ostatní formuláře (pro fyzické a právnické osoby, stavebních úřadů atd.) jsou zveřejněny na: www.form.cz [nové okno]


12. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací


13. Nejdůležitější předpisy

 • Ústavní zákon č.347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
 • Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do majetku obcí
 • Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu
 • Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů – účinnost od 1. 1. 2003
 • Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
 • Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
 • Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů (rozpočtová pravidla)
 • Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
 • Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
 • Nařízení vlády č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii

14. Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Práce spojená s vyhledáním a zpřístupněním informace – zdarma
 • Sazba za kopírování dokumentů – zdarma

15. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva
o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů

 Obecní úřad, vydává na základě § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, výroční zprávu o své činnosti při poskytování informací dle uvedeného zákona za rok.

 

 


16. Seznam organizací


17. informace o zpracování osobních údajů


18. Veřejně přístupné registry